Elena Loevskaya (Violine) und Zoryana Babyuk (Harfe)
Werke von Sarasate, Glasunov, Tschaikowsky…